چهارشنبه، 3 مرداد، 1403
 40هولوگرام  درگلزارشهدا خرم آباد نصب شد

40هولوگرام تهیه ، طراحی در قطعه یک گلزار شهدای شهرستان خرم آباد نصب شد 

چاپ   ایمیل